Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger jf. Åpenhetsloven

Hensikt

Aktsomhetsvurderingene er gjennomført for å ivareta kravene i åpenhetsloven.

Åpenhetsloven § 5a: Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområdet, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Organisering

Vår virksomhet er organisert som et aksjeselskap og har hovedkontor i Åmot i Vinje. Vi er ISO sertifisert i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 og er medlemmer i Maskinentreprenørenes forbund (Mef).
Vårt marked er stort sett i Telemark, men vi har og hatt jobber både på Østlandet og Vestlandet.

Driftsområde

Vårt driftsområde er anleggsarbeid hvor vi er hoved entreprenør eller underentreprenør. Vi jobber med grunnarbeid, bygging av kraftverk, rehabilitering av dammer, natursteinsmuring,
terskelbygging, transport, knusing og steinbrudd. Vi har og brøyting for SVV, fylket og private.

Rutiner/retningslinjer

Kåsa & Ringhus Entreprenør AS anerkjenner betydningen av å sette fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet, og nedover i leverandørkjeden.
Vi arbeider med å etablere retningslinjer som skal gjennomføres på tvers av selskapet, for å sikre at disse områdene blir ivaretatt. Vi vil ha en klar ansvarsfordeling for å sikre at retningslinjene blir fulgt.
Vi bruker Mef sitt KS/HMS-system, Smartmef. Våre rutiner og retningslinjer er forankret hos daglig leder og styret.

Åpenhetsloven § 5b: Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger

Forebygge tiltak

Vi har igangsatt kartlegging av leverandørkjeder, og innhentet aktsomhetsvurderinger fra våre viktigste leverandører. Det er ikke avdekket vesentlig risiko for negativ påvirkning med hensyn til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår aktsomhetsvurdering på nåværende tidspunkt.

Åpenhetsloven § 5c: Opplysninger om eventuelle tiltak virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse.

Oppfølging

Vi arbeider med å iverksette tiltak, for å forebygge risiko for negativ påvirkning med hensyn til menneskerettigheter, og anstendige arbeidsforhold.
For å sikre at dette blir minimert, vil vi følge opp våre leverandører løpende der det er nødvendig.
Redegjørelsen blir publisert på våre nettsider Kreas.no. Spørsmål angående vår aktsomhetsvurdering kan rettes til post@kreas.no